Vad händer i Alsike

Vad händer i Alsike

Lekparken Myran

Lekparken Myran

Alsike Park inkl idrottsyta

Arbetet  med anläggandet av Alsike Park fortgår. När parken är helt utbyggd kommer den innehålla möjlighet till olika aktiviteter. Inom parken kommer en idrottsyta att iordningställas för Adolfbergskolans elever. För att detta ska kunna möjliggöras kommer de två små dagvattenutjämningsdammarna att flyttas och slås samman till en damm.

Försäljning av småhustomter

De resterande 6 småhustomterna utmed Hälleborgsgatan kommer tidigast under hösten 2019 bjudas ut till försäljning. Den nya Detaljplanen Alsike Nord Etapp 2 var ute på samråd under hösten 2018 och ännu har ingen information kommit om eventuella revideringar utifrån inkomna yttranden vilket påverkar när försäljning kan äga rum. Information om när, pris och storlek kommer att finnas att tillgå här på vår hemsida i god tid före försäljningsstart.

Detaljplan Alsike Nord Etapp 2

Arbetet med detaljplan Alsike Nord Etapp 2 är nu inriktat på eventuella revideringar utifrån inkomna yttranden i samband med samrådet. Hittills har olika utredningar genomförts avseende; arkeologi, geoteknik, dagvatten, Pingla ströms kapacitet, naturvärden, groddjur, vatten och avlopp, trafik, buller och ett framtida läge för pendelstation. Det är med andra ord mycket att ta hänsyn när det planeras för nya bostadsområden både ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv. Planen kommer att få en mer stadslik bebyggelse för att möte det framtida behovet av bostäder med närhet till en framtida tågstation.

  

  • Senast uppdaterad 4 mar 2019