Vad händer i Alsike

Vad händer i Alsike

Lekparken Myran

Lekparken Myran

Alsike Park inkl idrottsyta

Nu har äntligen arbetet påförjats med anläggandet av Alsike Park. När parken är helt utbyggd kommer den innehålla möjlighet till olika aktiviteter. Inom parken kommer en idrottsyta att iordningställas för Adolfbergskolans elever. För att detta ska kunna möjliggöras kommer de två små dagvattenutjämningsdammarna att flyttas och slås samman till en damm.

Försäljning av småhustomter

Samtliga småhustomter runt Mogatan är sålda. Det borttagande av fornlämningen längs med Hälleborgsgatan som genomfördes 2016 har resulterat i att ytterligare 6 småhustomter kommer att erbjudas till försäljning. Planen är att det kan ske efter det att den nya Detaljplanen Alsike Nord Etapp 2 varit ute på samråd för att det tydligt ska framgå vilken typ av bebyggelse som kommer i dess direkta anslutning. Vår förhoppning är att detta kan ske i slutet av 2018 eller våren 2019. Information om när, pris och storlek kommer att finnas att tillgå här på vår hemsida i god tid före försäljningsstart.

Detaljplan Alsike Nord Etapp 2

Arbetet med detaljplan Alsike Nord Etapp 2 pågår för fullt. Hittills har olika utredningar genomförts och pågår avseende; arkeologi, geoteknik, dagvatten, Pingla ströms kapacitet, naturvärden, groddjur, vatten och avlopp, trafik, buller och ett framtida läge för pendelstation. Det är med andra ord mycket att ta hänsyn när det planeras för nya bostadsområden både ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv. Planen kommer att få en mer stadslik bebyggelse för att möte det framtida behovet av bostäder med närhet till en framtida tågstation. Planen planeras att sändas ut på samråd under hösten 2018

  

  • Senast uppdaterad 14 sep 2018